کتاب چی فرق کرده؟! تفاوت ها

اثر فرن نیومن د آمیکو از انتشارات مهرسا - مترجم: فاطمه صادقیان-دهه 2000
خرید کتاب چی فرق کرده؟! تفاوت ها
جستجوی کتاب چی فرق کرده؟! تفاوت ها در گودریدز

معرفی کتاب چی فرق کرده؟! تفاوت ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چی فرق کرده؟! تفاوت ها


 کتاب برندها و برندسازی
 کتاب پر
 کتاب پاشنه آشیل سرمایه داری
 کتاب بن لادن
 کتاب ساختار سازمانی
 کتاب حمله به عراق