کتاب هنر رهبری آموزشی

اثر فنویک دبلیو. انگلیش از انتشارات وانیا - مترجم: ناصر شیربگی-سمیه احمدی-دهه 2000
خرید کتاب هنر رهبری آموزشی
جستجوی کتاب هنر رهبری آموزشی در گودریدز

معرفی کتاب هنر رهبری آموزشی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هنر رهبری آموزشی


 کتاب خلیج فارس
 کتاب نوازنده زنده است؟ و جیب هایی پر از نان
 کتاب دینامیک سیالات کاربردی
 کتاب پسافاجعه (خشونت و بازساختن خود)
 کتاب اینجا و اکنون
 کتاب شاید اما نه همیشه