کتاب همچون یک خانه به دوش

اثر باب دیلن از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: بابک زمانی-دهه 2000