کتاب رهبران نوین

اثر دانیل گولمن از انتشارات گرایش تازه - مترجم: امیرمحمد قدس شریفی-دهه 2000
خرید کتاب رهبران نوین
جستجوی کتاب رهبران نوین در گودریدز

معرفی کتاب رهبران نوین از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رهبران نوین


 کتاب دویدن در خیابان های پکن
 کتاب آینده خود را خلق کنید
 کتاب فرانکلین با قایق پارویی به سفر می رود
 کتاب آتش خوارها
 کتاب مرد بی وطن
 کتاب صدایی از دیوار