کتاب تحلیل پیشرفته داده های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی

اثر دانکن کرامر از انتشارات روانشناسی و هنر - مترجم: حجت الله فراهانی-مجموعه ی مترجمان-دهه 2000
خرید کتاب تحلیل پیشرفته داده های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی
جستجوی کتاب تحلیل پیشرفته داده های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی در گودریدز

معرفی کتاب تحلیل پیشرفته داده های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تحلیل پیشرفته داده های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی


 کتاب دائره المعارف قرآن(6)
 کتاب یادگیری جامع اندیشی
 کتاب واقعی باش
 کتاب میزل و مالوکی جان
 کتاب میزل و اژدهاخان
 کتاب میزل و خشمبان