کتاب مدیریت صدا و ارتعاش در محیط های کار

اثر تیم ساوث از انتشارات اندیشه رفیع - مترجم: ایرج علی محمدی-دهه 2000
خرید کتاب مدیریت صدا و ارتعاش در محیط های کار
جستجوی کتاب مدیریت صدا و ارتعاش در محیط های کار در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت صدا و ارتعاش در محیط های کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت صدا و ارتعاش در محیط های کار


 کتاب اقتصاد بخش عمومی (متن کامل)
 کتاب طراحی پرفورمنس
 کتاب اتین دکرو
 کتاب چیزهای شکننده
 کتاب تاریخ فشرده ی اروپا
 کتاب جعبه ابزار ارتباط بدون خشونت برای تسهیلگران