کتاب گنجینه کیهانی

اثر استیون هاوکینگ از انتشارات سبزان - مترجم: امیرحسین فرجادنسب-دهه 2000

Georges Cosmic Treasure Hunt Georges best friend Annie needs help. Her scientist father, Eric, is working on a space project - and its all going wrong. A robot has landed on Mars, but is behaving very oddly. And now Annie has discovered something weird on her dads super-computer. Is it a message from an alien? Could there be life out there? Full description


خرید کتاب گنجینه کیهانی
جستجوی کتاب گنجینه کیهانی در گودریدز

معرفی کتاب گنجینه کیهانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گنجینه کیهانی


 کتاب ترکیب بندی در عکاسی
 کتاب دوستان خوب و بدون پر و بال سلیمان
 کتاب باور کنید تا ببینید
 کتاب چرا مردان دروغ می گویند و زن ها گریه می کنند؟
 کتاب فروخته شده
 کتاب چرا آدم های خوب کارهای بد می کنند؟