کتاب مدیریت اجرایی (MBA)

اثر کتلین آر الن از انتشارات آوند دانش-دهه 2000
خرید کتاب مدیریت اجرایی (MBA)
جستجوی کتاب مدیریت اجرایی (MBA) در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت اجرایی (MBA) از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت اجرایی (MBA)


 کتاب دائره المعارف قرآن(6)
 کتاب یادگیری جامع اندیشی
 کتاب واقعی باش
 کتاب میزل و مالوکی جان
 کتاب میزل و اژدهاخان
 کتاب میزل و خشمبان