کتاب اختراع هوگو کابره

اثر برایان سلزنیک از انتشارات افق - مترجم: رضی هیرمندی-دهه 2000

Half sketches create a story in pictures too, relevant history. Real last-century French pioneer filmmaker Georges Méliès collected mechanical robot-like automata, and, impoverished, worked at a toy booth in a Paris railway station. Here, orphan Hugo fixes his late fathers automata, and meets Méliès through his god-daughter Isabelle.


خرید کتاب اختراع هوگو کابره
جستجوی کتاب اختراع هوگو کابره در گودریدز

معرفی کتاب اختراع هوگو کابره از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اختراع هوگو کابره


 کتاب زنده ام که روایت کنم
 کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی
 کتاب بنیادگرای ناراضی
 کتاب زندگی نزیسته ات را زندگی کن
 کتاب انسان های موفق چگونه می اندیشند
 کتاب قدرت شگفت انگیز عواطف شما